Idea Motion Group
လူၾကီးမင္းတြင္ Idea Motion Group မွမွတ္ပံုတင္ျပီးေသာ Member Account ရွိပါက Log In မွ တဆင့္ဝင္ေရာက္ပါ။
New Guest ျဖစ္ပါက Register ျပဳလုပ္၍ဝင္ေရာက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။။
*********Idea Motion Group*********
Log in

I forgot my password

Keywords

Latest topics
» Eternion/Wowwal repack 3.3.5a – TrinityCore
Tue Jan 17, 2017 5:58 am by janpara

» SolidWoW BlizzLike 4.0.6-4.3.0 Repack stable UPDATED
Thu Apr 10, 2014 5:39 pm by ycabrerag

» JZY’s Trinity Blizzlike Repack 3.35a (updated)
Sun Dec 01, 2013 8:38 am by Bottscan

» Hello Everyone Well
Thu Jun 27, 2013 12:56 pm by 

» ညီမေလး ဖတ္ဖို႔
Thu Jun 13, 2013 6:27 am by 

Country Codes

Timer

Total
 • >

/>

Test

Omen Threat Meter (addon)

Go down

default Omen Threat Meter (addon)

Post   on Thu Jul 05, 2012 1:57 pm

Omen is a threat meter.

Basically, enemies in WoW decide who to attack by deciding who is the
most threatening based on the abilities you use. What Omen does is
provide accurate values of your group’s relative threat level on
individual enemies, so that you can see when you’re in danger of pulling
aggro (or, if you’re next on the snack list if your tank bites it).
This info is usually only critical in raids, where only tanks can
survive aggro, but it’s useful for any multi-player situation.

Changes from version v3.1.5 to v3.1.6 • Multiply the threat values reported by the WoW Servers in Dragon Soul instance by 10 because they are scaled by 10%. This fixes MI/Fade/Tricks oddities and reported TPS values.

Changes from version v3.1.4 to v3.1.5 • Remove code that causes divide by 0 for future WoW updates/PTRs.
 • Show the “Hide Minimap Button” option if the button is ever
  registered with LDBIcon instead of trying to check whether FuBar or
  FuBar2Broker is loaded.

FAQ


How is Omen3 different from Omen2?


Omen3 relies completely on the Blizzard
threat API and threat events. It does not attempt to calculate or
extrapolate threat unlike Omen2 except when Tricks, Misdirection, Mirror Image, Fade and glyphed Hand of Salvation are active.

Omen2 used what we called the Threat-2.0 library. This library was
responsible for monitoring the combat log, spellcasting, buffs, debuffs,
stances, talents and gear modifiers for calculating each individuals
threat. Threat was calculated based on what was known or approximated
from observed behaviors. Many abilities such as knockbacks were just
assumed (to be a 50% threat reduction) as they were mostly impossible to
confirm.

The Threat-2.0 library also included addon communication to broadcast
your threat to the rest of the raid as long as they were also using
Threat-2.0. This data was then used to provide a raid wide display of
threat information.

Since patch 3.0.2, Omen no longer does any of these things and the
need for a threat library is no longer necessary. Omen3 uses Blizzard’s
new in-built threat monitor to obtain exact values of every members
threat. This means Omen3 has no need for synchronisation of data, combat
log parsing or guessing, resulting in a significant increase in performance
with regards to network traffic, CPU time and memory used. The
implementation of boss modules for specific threat events (such as
Nightbane wiping threat on landing) are also no longer necessary.

Further benefits of this new implementation include the addition of
NPC threat on a mob (eg, Human Kalecgos). However, there are some
drawbacks; frequency of updates are much slower, threat details cannot
be obtained unless somebody in your party/raid are targetting the mob
and it is also not possible to obtain threat from a mob you are not in
direct combat with.

How do I get rid of the 2 vertical gray lines down the middle?


Lock your Omen. Locking Omen will prevent it from being moved or
resized, as well as prevent the columns from being resized. If you
haven’t realized it, the 2 vertical gray lines are column resizing
handles.

How do I make Omen3 look like Omen2?


Change both the Background Texture and Border Texture to Blizzard Tooltip, change the Background Color to black (by dragging the luminance bar to the bottom), and the Border Color to blue.

Why does no threat data show on a mob when I target it even though it is in combat?


The Blizzard threat API does not return threat data on any mob you are not in direct combat with. We suspect this is an effort on Blizzard’s part to save network traffic.

Is there
ANY way around this Blizzard limitation? Not being able to see my pet’s
threat before I attack has set me back to guessing.There is no way around this limitation short of us doing the guessing for you (which is exactly how Omen2 did it).

The goal of Omen3 is to provide accurate threat data, we no longer intend to guess for you
and in the process lower your FPS. Have some confidence in your
pet/tank, or just wait 2 seconds before attacking and use a low damage
spell such as Ice Lance so that you can get initial threat readings.

Can we get AoE mode back?


Again, this is not really possible without guessing threat values.
Blizzard’s threat API only allows us to query for threat data on units
that somebody in the raid is targeting. This means that if there are 20
mobs and only 6 of them are targeted by the raid, there is no way to
obtain accurate threat data on the other 14.

This is also extremely complicated to guess particularly for healing
and buffing (threat gets divided by the number of mobs you are in
combat with) because mobs that are under crowd control effects (sheep,
banish, sap, etc) do not have their threat table modified and addons
cannot reliably tell how many mobs you are in combat with. Omen2′s guess
was almost always wrong.

The tooltips on unit mouseover shows a threat % that does not match the threat % reported by Omen3. Why?


Blizzard’s threat percentage is scaled to between 0% and 100%, so
that you will always pull aggro at 100%. Omen reports the raw unscaled
values which has pulling aggro percentages at 110% while in melee range
and 130% otherwise.

By universal agreement, the primary target of a mob is called the tank and is defined to be at 100% threat.

The threat updates are slow…


Omen3 updates the threat values you see as often as Blizzard updates the threat values to us.

In fact, Blizzard updates them about once per second, which is much
faster than what Omen2 used to sync updates. In Omen2, you only
transmitted your threat to the rest of the raid once every 3 seconds (or
1.5s if you were a tank).

Where can I report bugs or give suggestions? • [Only admins are allowed to see this link]
 • [Only admins are allowed to see this link]

Who wrote Omen3?


Xinhuan (Blackrock US Alliance) did.

Do you accept Paypal donations?


Yes, send to xinhuan AT gmail DOT com.

Older Changes


Changes from version v3.1.3 to v3.1.4 • Omen will no longer create a second unremovable minimap button for
  the players that have other installed addons providing the
  LibFuBarPlugin-3.0 library but are not using FuBar.

Changes from version v3.1.2 to v3.1.3 • Optimize CLEU codepath for 4.2 instead of 4.1 now that we are in
  4.2. That is, the 4.2 forward compatibility code is now 4.1 backwards
  compatibility code.
 • Rearrange initialization code slightly.

Changes from version v3.1.1 to v3.1.2 • Fixed issue where some players are unable to see any threat text on
  the bars until the current profile or TPS option is changed. The fix
  also fixes issues with some bar settings being “reverted to default” on
  login.
 • Fixed potential errors caused from combat log changes introduced in patch 4.2 PTR (untested on PTR servers).

Changes from version v3.1.0 to v3.1.1 • Fixed errors caused from combat log changes introduced in patch 4.1.

Changes from version v3.0.11 to v3.1.0 • Omen3 will now read the combat log and:

  • Track and estimate temporary threat created by Tricks and Misdirect
  • Track and estimate threat caused by damage while Fade, Mirror Image and glyphed Hand of Salvation are active
  • Display these *estimated* threat in a grey (default) color bar, with an expiry countdown (earliest one) next to the name.

  </li>
 • When using class colored bars, the alpha transparency of the bars is
  now controlled by the “BG Bar Color” setting (which can only be
  modified if “Use Class Colors” is turned off).

Changes from version v3.0.10 to v3.0.11 • Death Knights will now check for Blood Presence instead of Frost Presence for tanking (the description wasn’t updated, please update DISABLE_WHILE_TANKING_DESC at [Only admins are allowed to see this link] for your language).

Changes from version v3.0.9 to v3.0.10 • Updated a few digits in the TOC to make people happy for Cataclysm.
 • Removed the outdated Warrior FAQ.

Changes from version v3.0.8 to v3.0.9 • Add option to make Omen click-through (non-interactive).
 • Optimized the bar animation code significantly.
 • Fix bar backgrounds not being set to the inverted color on login if
  the “Invert Bar/Text Colors” setting is on. This wasn’t noticeable if
  the bar label color was the default white text with 100% alpha.

Changes from version v3.0.7 to v3.0.8 • Fix GetShapeShiftFormInfo() error that occurs for DKs when they
  aren’t in any presence. This occurs when they respec between their
  primary/secondary specs and the game drops them out of all presences and
  subsequently enter combat presence-less.
 • Add [Only admins are allowed to see this link] support (see addon [Only admins are allowed to see this link]).
 • Omen will now update its bars immediately on showing from a hidden state instead of updating on the next threat event.
 • Includes updates to all localizations via [Only admins are allowed to see this link]

Changes from version v3.0.6 to v3.0.7 • Add optional !ClassColors support.
 • Add /omen show and /omen hide slash commands.
 • Add “Invert Bar/Text Colors” option (default off) which swaps the bar background and text colors.
 • Omen now generates the config tables on demand to make it use less memory.
 • Omen now provides better error feedback if
  AceGUI-3.0-SharedMediaWidgets is not found and will continue to function
  (but without any config).
 • Includes updates to all localizations via [Only admins are allowed to see this link]

Changes from version v3.0.5 to v3.0.6 • Update zhTW/zhCN/deDE localizations
 • Add Fade/MI Color to the options. This color is used on players under the effects of MI/Fade.
 • Add 410065408 threat to all players with negative threat for display
  purposes. English translation: You can now see the “un-Faded/un-MIed
  threat” of players under the effects of Fade and Mirror Image.

Changes from version v3.0.4 to v3.0.5 • Implement an update event throttle, reducing CPU usage significantly without any loss of updates.
 • Clear the guidNameLookup table on zoning to recover some memory.
 • Fix Omen getting stuck to the mouse if autocollapse is on and you
  moved Omen while you are in combat and exited combat during the move.
 • Set a player’s threat to 0 (for display purposes) if the player’s
  threat is less than 0. This occurs on Fade and Mirror Image, which gives
  the caster a temporary threat reduction of 410057408 (or 4.1m threat in
  Omen’s terms). Previously Omen ignored players with negative threat.
 • Omen will now remember its visible state when you log out (applicable only if auto-show/hide is off).

Changes from version v3.0.3 to v3.0.4 • Update ruRU, koKR and zhTW localizations
 • Fix “Passed X% of Y’s threat” message where it would report your
  name instead of the tank’s name if you passed your tank’s aggro AND
  pulled aggro at the same time.

Changes from version v3.0.2 to v3.0.3 • Update various localizations. esMX will now see the same translations as esES
 • Add LSM callbacks so that the user can use custom media or media registered by other addons correctly
 • Allow the user to have different background settings for the Title Bar than from the main Omen window

Changes from version v3.0.1 to v3.0.2 • Update various localizations
 • Fix error that occurs on changing Clamp To Screen option
 • Add option to change the Pet Color and changed the default Pet Color to violet
 • Omen will no longer create its internal minimap button if FuBar or Broker2FuBar are loaded
 • Fix bugs with “Hide Omen on 0 bars” option that caused Omen to keep appearing when unwanted

Changes from version v3.0.0 to v3.0.1 • Fix error that occurs on changing profiles: Omen-3.0.0\Omen.lua:592: attempt to index global ‘bar’ (a nil value)

Changes from version RC3 to v3.0.0 • Updated various localizations
 • Add Show threat values and % options
 • Add Aoogah! sound from Omen2
 • Fix Omen’s alpha setting not applying on login
 • Add option not to use class colors
 • Fix bug which caused ghost bars to show when some classes are not selected to be shown
 • Add Tank Bar color option
 • Add “Always Show Self” option
 • Add Show/Hide Title Bar option
 • Add Use Focus Target and Test Mode checkboxes into the configuration panel
 • Add Show Aggro Bar option
 • Make Test Mode much more useful by showing bars of every possible class and the player
 • Fix minor issue where the TPS numbers are 1 pixel higher than the rest of the text on the threat bars
 • Hard embed LibDataBroker-1.1 and use it
 • Add LibDBIcon-1.0 external
 • Add minimap button option, default shown
 • Fix Omen’s FuBar plugin issue for right clicks to open the configuration panel interfering with library upgrading paths
 • Rewrite Auto Show/Hide options to be more intuitive. Add option not to use Auto Show/Hide
 • Add an internal flag so that if the user manually toggles Omen’s
  visibility, it stays shown/hidden until he next zones, join/leave a
  party/raid, or change any Auto Show/Hide settings
 • Add option to ignore player pets to display threat info on (Default: On). Yes, player pets have aggro tables too!
 • Add Frame Strata and Clamp To Screen options
 • Apply a whole list of configuration settings that were forgotten on changing profiles
 • Updated the FAQ

Changes from version RC2 to RC3 • Renamed localization\deDE.lua to Localization\deDE.lua so that the
  auto-generated zip file will contain the folder “Localization” rather
  than “localization”, which means Omen will now work on non-Windows
  operating systems

Changes from version RC1 to RC2 • Add keybind to toggle using the focus target
 • Fix missing localization entry for “Passed %s%% of %s’s threat!”
 • Add option to color your own threat bar to a color of your choice
 • Fix “VGrip1Ratio” error that occurs when completing a drag and Omen incorrectly attempts to hide itself.

[Only admins are allowed to see this link]


Join date : 1970-01-01

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum